Feltételek és kikötések

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi Felhasználási feltételeket. Ezt a honlapot (a továbbiakban: a Honlap) a Clarios Germany GmbH & Co. KG szolgáltatja és annak használata az alábbi feltételekhez kötött. A Honlap vagy a Honlapon keresztül rendelkezésre bocsátott alkalmazások használatakor egyetért ezekkel a Felhasználási feltételekkel.


Általános szállítási feltételek


A Honlap tartalma

A A Honlap védjegyeket, szolgáltatási védjegyeket, szerzői jog által védett anyagokat, valamint egyéb a Clarios vagy mások tulajdonában lévő anyagokat tartalmaz (a továbbiakban: Tartalom). A Clarios és/vagy leányvállalatai a Honlapon található összes Tartalom kizárólagos tulajdonosai, ideértve az összes szerzői jogot, védjegyet és egyéb szellemi tulajdonjogot. Ha a Honlapon kifejezetten másképp nincs megadva, akkor ki lehet nyomtatni az egyes képernyőnézetek másolatát, vagy le lehet tölteni a Honlap részét képező anyagokat kizárólag személyes használatra vagy megőrzésre, feltéve, hogy a lemásolt képernyőnézeten megjelenő logók, védjegyek és egyéb jelek megmaradnak és nincsenek eltávolítva a nyomtatott másolatról. A jelen Felhasználási feltételek tartalmát a Clarios előzetes írásos hozzájárulása nélkül nem szabad módosítva másolni, közzétenni, megjeleníteni, továbbítani, adaptálni vagy bármely módon kereskedelmileg felhasználni.

Felhasználói tartalom

Az összes információ (a személyes adatoktól eltérő, amelyekre Adatvédelmi szabályzatunk érvényes), ideértve az adatokat, szöveget, fájlokat, grafikákat és egyéb anyagokat, amelyeket Ön küld a Honlapra, vagy megad a Clarios részére, az Felhasználói tartalomnak minősül. A Felhasználói tartalom Honlapra vagy azon keresztül történő küldése során kijelenti, hogy kizárólag Ön a felelős annak a Felhasználói tartalomnak a továbbításáért, pontosságáért, teljességéért, tulajdonáért és a közzétételért, és a Clarios semmilyen módon sem felelős a Felhasználói tartalom átküldéséért. A Felhasználói tartalom Clarios hoz történő továbbításával vagy a Felhasználói tartalomnak a Honlapon vagy azon keresztül történő elérhetővé tétele során a Clarios nak és leányvállalatainak jogdíjmentes, világméretű, örökös visszavonhatatlan, nem kizárólagos és teljes továbbengedélyezési jogot és engedélyt ad annak a Felhasználói tartalomnak teljes egészében vagy részben történő használatára, reprodukálásra, módosításra, adaptálásra, közzétételre, fordításra, abból származó munka létrehozására, terjesztésére és megjelenítésére, és / vagy más munkákban bármilyen formában, médiumban vagy technológiával történő integrálására, valamint egyetért azzal, hogy lemond az abban rejlő bármely „morális jogról". A Clarios nem ellenőrzi, nem vizsgálja felül és nem szerkeszti a Honlapra vagy azon keresztül elküldött vagy elérhetővé tett Felhasználói tartalmakat. Azonban a Clarios fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint bármely Felhasználói tartalmat teljes egészében vagy részben elutasítson, szerkesszen vagy eltávolítson, ha a Clarios megítélése szerint az nem felel meg a Használati feltételeknek és kikötéseknek, az illegális, vagy egyéb okból nem kívánatos, nem megfelelő vagy pontatlan. A Clarios nem felelős a Felhasználói tartalom késedelmes szerkesztésére vagy eltávolítására vonatkozó semmilyen döntésért, döntés meg nem hozataláért.

Viselkedés

Tilos a Honlapra, vagy azon keresztül bármely olyan Felhasználói tartalmat küldeni, mely: (i) bármely fél vagy személy bármely tulajdonjogát sérti; (ii) jogellenes, káros, fenyegető, sértő, zaklató, gyalázkodó, obszcén, megtévesztő, tisztességtelen, szexualitást ábrázoló, gyűlölködő vagy mások adatvédelmét sérti; (iii) egyént vagy csoportot faji, etnikai, nemi, vallási, szexuális irányultság, életkor vagy fogyatékosság alapján elnyom, zaklat, degradál, vagy megfélemlít; (iv) kéretlen vagy jogosulatlan reklámot, promóciós anyagot, „spam-et” lánclevelet vagy bármely más felhívást tartalmaz; vagy (v) szoftvervírust vagy bármely más számítógépes kódot, fájlt vagy programot tartalmaz, mely megszakíthatja, megsemmisítheti vagy korlátozhatja bármely számítógép szoftver vagy hardver vagy távközlési berendezés működését, vagy bármely más hasonlóan romboló tevékenységhez hozzájárul. Ahhoz is hozzájárul, hogy nem fog: (i) semmilyen személyt vagy szervezetet megszemélyesíteni vagy a leányvállalatát nem fogja más személynek vagy szervezetnek hamisan kijelenteni vagy másféleképpen félreértelmezni; (ii) semmilyen Felhasználói tartalmat manipulálni azért, hogy leleplezze a Felhasználói tartalom eredetét; (iii) a Honlapot vagy az ahhoz kapcsolódó szervereket és hálózatokat zavarni vagy azokat akadályozni, a Honlaphoz kapcsolódó bármely előírást vagy hálózati szabályzatot nem fog megsérteni; (iv) a Honlapra behatolni vagy más módon jogtalan hozzáférést keresni, illetve annak integritását veszélyeztetni; (v) a mások által a Honlapra feltett, a Honlap Felhasználóival és Tartalmával kapcsolatos adatokat nem fog gyűjteni és tárolni, vagy az ilyen adatokat a Honlap céljával összeegyeztethetetlen bármilyen célra nem fogja felhasználni; vagy (vi) a vonatkozó helyi, állami, országos vagy nemzetközi törvényt vagy szabályozást nem fog megsérteni.

Kapcsolódó oldalak

A Clarios adhat meg harmadik felek Honlapjára vagy alkalmazására (Kapcsolódó oldalak) irányuló hivatkozásokat. A Kapcsoló oldalakat a Clarios nem vizsgálja felül, nem ellenőrzi vagy tanulmányozza. Minden Kapcsoló oldalaknak megvannak a saját használati feltételeik és kikötéseik, illetve adatvédelmi szabályzata, és a felhasználónak a Kapcsolódó oldal használatakor mindezekkel a feltételekkel és szabályzatokkal és gyakorlatokkal tisztában kell lennie és azoknak meg kell felelnie. A Clarios nem felelős bármely Kapcsolódó oldal, vagy az ott található további hivatkozások tartalmáért, elérhetőségéért vagy szabályzataiért, és a Clarios a Felhasználóknak az ilyen Kapcsolódó oldalakhoz történő a hozzáférhetőségéért sem felelős. Ezek a hivatkozások nem jelentik azt, hogy a Clarios a Kapcsolódó erőforrásokat, vagy bármely vállalatot vagy szolgáltatást jóváhagy.

Adatvédelmi szabályzat

Ösztönözzük az Adatvédelmi szabályzat elolvasását, mely hivatkozásként a jelen Használati feltételekbe és kikötésekbe van foglalva.

A felelősség kizárása

A HONLAP ÚGY HOZZÁFÉRHETŐ „AHOGY VAN" ÉS "AHOGY ELÉRHETŐ," BÁRMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT GARANCIA ÉS FELTÉTEL NÉLKÜL. A JCBGI A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDEN GARANCIÁT, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A KÖVETKEZŐKET: (I) A HONLAP ÉS TARTALMÁNAK ELÉRHETŐSÉGÉRE, PONTOSSÁGÁRA, HELYESSÉGÉRE, MEGBÍZHATÓSÁGÁRA, AKTUALITÁSÁRA VAGY HASZNOSSÁGÁRA VONATKOZÓ BÁRMILYEN GARANCIÁT; VALAMNT (II) BÁRMILYEN JOGSZAVATOSSÁGOT, JOGTISZTASÁGI SZAVATOSSÁGOT, ILLETVE AZ ELADHATÓSÁGRA VAGY EGY ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSRE VONATKOZÓ GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT.

Felelősség korlátozása

A A CLARIOS, ANNAK TISZTVISELŐI, IGAZGATÓI, ALKALMAZOTTAI, ANYAVÁLLALATAI, LEÁNYVÁLLALATAI, JOGUTÓDJAI VAGY MEGBÍZOTTJAI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM FELELŐSEK SEMMILYEN FÉLLEL SZEMBEN (I) BÁRMELY KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, JÁRULÁKOS, VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT (IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ELMARADT ÜZLETI HASZONBÓL KELETKEZETT KÁROKAT, AZ ÜZEMSZÜNETET, A PROGRAMOK VAGY ADATOK (ÉS HASONLÓK) ELVESZTÉSÉT, VAGY BÁRMELY MÁS, A HONLAP BÁRMELY MÓDON KELETKEZŐ ELÉRHETŐSÉGÉBŐL, HASZNÁLATÁBÓL MEGBÍZHATÓSÁGÁBÓL VAGY HASZNÁLHATALANSÁGÁBÓL EREDŐ KÁRT, MÉG AKKOR IS, HA A CLARIOST VAGY ANNAK ÜGYNÖKÉT TÁJÉKOZTATTÁK A KÁR ELŐFORDULÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉRŐL, ÉS AZ INTÉZKEDÉS FORMÁJÁRA VALÓ TEKINTET NÉLKÜL.

Kártalanítás

A Honlap használatával Ön vállalja, hogy megvédi, kártalanítja és a Clarios-t, valamint annak leányvállalatait, tisztviselőit, igazgatóit és alkalmazottait vétlennek tekinti bármely és minden követeléssel, felelősséggel, költséggel és kiadással szemben, ideértve bármely módon az Ön Honlap-használatából, a jelen Használati feltételek ön által történő megszegéséből, vagy az az Ön által a Honlapra vagy azon keresztül továbbított Felhasználói tartalmakból eredő ésszerű ügyvédi díjakat.

Alkalmazandó jog / Jogterület

Az amerikai egyesült államokbeli irodánkból irányítjuk és működtetjük ezt a Honlapot. Azok a személyek, akik egyéb helyszíneken férnek hozzá a Honlaphoz, azok azt a saját kezdeményezésükre teszik, és felelősek a helyi törvények betartásáért. Wisconsin állam törvényei – kivéve annak kollíziós jogi szabályait – irányadóak a jelen Felhasználói feltételek és az Ön Honlap-használata során. A Honlap használatával Ön elfogadja és egyetért azzal, hogy (i) a Clarios-szal szemben vagy a Honlap használatához kapcsoló bármely követelés vagy nézeteltérés kizárólag a Wisconsin állambeli és a Milwaukee-hez (Wisconsin) legközelebb eső állami vagy szövetségi bíróságokon tárgyalható meg; valamint (ii) a Wisconsin állambeli bíróságok személyes joghatóságot gyakorolhatnak bármely ilyen jellegű vitával kapcsolatosan.

A Használati feltételek és kikötések módosítása

A Clarios saját belátása szerint – tényleges értesítés nélkül – időről-időre módosíthatja a jelen Használati feltételeket és kikötéseket. Bármely változtatás a Honlap ezen oldalán fog megjelenni. Arra ösztönözzük, hogy rendszeresen nézzen be, ide és ellenőrizze a jelen Használati feltételekben és kikötésekben végrehajtott módosításokat. A jelen Használati feltételek és kikötések módosítását követően történő Honlap-használat során Ön vállalja, hogy kötik ezek a módosítások.

VARTA® Akkumulátor-kereső


Ön szakmabeli? Használja speciális keresőnket a VARTA Partner Portal.

VARTA® Kereskedő-kereső

Egyéb márkakereskedők keresése